Allmänna villkor

Vår integritetspolicy

Maia Marketing AB, nedan nämnt “vi”, “vår” eller “Maia Marketing AB” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida. Maia Marketing AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker bland annat då vi tillhandahåller tjänster inom digital marknadsföring och vid besök av webbplatsen maiamarketing.se.

I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

När behandling av personuppgifter sker

För att du skall kunna använda våra webbplatser, köpa våra tjänster inom digital marknadsföring, besöka våra webinars, ta del av vårt nyhetsbrev eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.

Maia Marketing AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker någon av våra webbplatser, söker arbete hos oss, besöker något av de event vi anordnar, prenumererar på nyhetsbrev, ingår ett avtal med oss kring de tjänster vi levererar eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att avtal skall kunna slutföras och fullföljas och för att vi skall kunna tillhandahålla tjänster, erbjudanden och information.

Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

Vilka personuppgifter behandlas

För dig som webbplatsbesökare:

Maia Marketing samlar in information när du besöker våra webbplatser. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatserna används och förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personligt identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.

Uppgifter som behandlas:
 • Typ av webbläsare
 • Typ av operativsystem
 • IP-adress
 • Språkpreferens
 • Hänvisande webbplats
 • Tidpunkt för besöket

Om du använder formulär på webbplatserna för att kontakta oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så behöver vi dessutom behandla:

 • Namn
 • E-postadress och/eller telefonnummer
 • Din aktivitet på vår webbplats

För dig som som är kund:

Maia Marketing AB behandlar information om dig som kund för att kunna uppfylla ingångna avtal, möjliggöra leverans och upprätthålla kommunikation.

De uppgifter som behandlas är:
 • Kundnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vilka offerter, avtal och produkter som du är knuten till
 • Utfärdade fakturor och betalningsstatus på dessa

I regel har vi ett flertal kontaktpersoner hos dig som kund. Då behandlas dessutom personuppgifter om dessa kontaktpersoner:

 • Namn
 • Position/titel
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Vilka rapporter som personen är mottagare av

För dig som söker arbete hos oss:

Vår rekrytering sker genom ett webbaserat verktyg där du som arbetssökande är välkommen att skicka in ditt CV som en generell ansökan eller till en specifikt utlyst tjänst.

De uppgifter som behandlas:
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • Sökt tjänst
 • CV
 • Personligt brev

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Maia Marketing AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.

Fullgörande av avtal:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå i och fullgöra våra åtaganden i ett avtal. Exempelvis för att kunna skicka ut rätt rapporter till rätt personer, för att kunna fakturera och kommunicera med inblandade parter i ett projekt. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna följa upp affärer och avtal.

Intresseavvägning:

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden, genomföra säljaktiviteter och följa upp efter avslutat avtal.

Rättslig skyldighet:

I vissa fall har Maia Marketing AB en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen (1999:1078).

Samtycke:

I undantagsfall behandlar Maia Marketing AB dina personuppgifter efter samtycke. Exempel på detta är när vi publicerar bild och video på våra sociala medier i samband med våra event där du som deltagare är identifierbar, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss genom kontaktformulär på vår hemsida.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Maia Marketing AB. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning.
Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.

Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.

Maia Marketing AB med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer Maia Marketing AB att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Maia Marketing AB vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering. Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till databaserna och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Grundinställningen är att Maia Marketing AB aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

Maia Marketing AB gallrar ut personuppgifter rörande kunder som inte längre har några aktiva avtal efter 25 månader. I övriga fall raderas uppgifter 25 månader efter det att den sista interaktionen skett.

Dina rättigheter

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot Maia Marketing AB´s behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast kontaktformuläret på vår hemsida.

Ändra cookie inställningar

Förändringar i integritetspolicyn

Maia Marketing AB kan när som helst förändra integritetspolicyn och meddelar då med rimligt varsel när en förändring är på gång.